كليات پروانه راديو ترانك عمومي تصويب شد

 
مدير كل صدور پروانه سرويس هاي راديويي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از تصويب كليات پروانه راديو ترانك عمومي در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات خبر داد.