SI500 VIDEO SPEAKER MICROPHONE

ارائه نسل جدیدی از میکروفن های بیسیم های دیجیتال Si500 VIDEO SPEAKER MICROPHONE

با توجه به اینکه امروزه ضبط، ذخیره و مدیریت صحیح مدارک ویدئویی برای سازمان های اجرای قانون مهم میباشد . راه حل مدیریت مدارک دیجیتالی (DEMS) به عنوان یک راه حل مهم مد نظر قرار گرفته است لذا این شرکت اقدام به ارائه نسل جدیدی از میکروفن های بیسیم دستی نموده است که قابلیت ضبط ویدئویی و ضبط تصویر، ارتباطات صوتی و ضبط صدا، هشدار اورژانسی، مشاهده محتوا و ادغام رادیویی را در یک بسته ترکیبی تلفیق را دارند .